Změny BTM ČR U11

Od nové sezóny (2023/2024) budou v rámci BTM ČR U11 probíhat Motoricko-kondiční soutěže.

 

Motoricko-kondiční soutěže pro kategorii U11 – MKS

 

Po zvolení nového vedení České asociace stolního tenisu a po složení nových sportovních komisí asociace došlo na zhodnocení uplynulé etapy a na návrhy do budoucna. Jedním z prvních návrhů, a dokonce společným od Komise mládeže (KM) a Trenérsko-metodické komise (TMK), je nový program pro nejmladší kategorii U11.

V návaznosti na zavedený projekt Hledáme budoucí olympioniky (HBO), vzniká další program Motoricko-kondiční soutěže (MKS) pro kategorii U11.

Za vznikem projektu stojí zejména pravidelné pozorování nejlepších mladých hráčů a hráček na Bodovacích turnajích mládeže U11, jak členy KM, tak TMK. Garantem projektu se stal člen TMK Roman Čech. Ten MKS uvádí slovy: „Již řadu let sledujeme, že dětská populace má stále slabší a slabší kondiční a motorické předpoklady pro tak složitý a náročný sport jakým je stolní tenis. Covidové období tento stav navíc výrazně prohloubilo. Hledali jsme, jakým způsobem pomoci mládeži a trenérům mládeže, aby se oblast kondice a motorického rozvoje stala opět pevnou součástí tréninkového procesu. Nechtěli jsme zavést systém testování, který je bohužel u nás zatím brán negativně jako nástroj kontroly, ale chtěli jsme vytvořit motivační systém – proto jsme se rozhodli pro soutěže.“

Nová předsedkyně TMK ČAST Iveta Vacenovská k projektu dodává: „Všeobecná sportovní zdatnost je základní předpoklad u dětí, které se chtějí rozvíjet v různých sportovních odvětvích a směřují do výkonnostní úrovně. Věřím, že plnění motoricko-kondičních úkolů a zároveň soutěžení o nejlepší výkony nám dopomůžou zamezit velkému jednostrannému zatížení u stolního tenisu a také ukážou trenérům, co je vhodné zařadit v tréninku do kondiční přípravy."

Konkrétně k obsahu a náplni MKS

Bylo jasné, že bude nutné najít smysluplný prostor pro tyto soutěže. Po důkladné analýze jsme došli k závěru, že největší smysl dává vložit MKS do turnajů BTM U11. Vzhledem k tomu že dosud se hrála na BTM U11 i čtyřhra, která u takto malých dětí není smysluplnou a plnohodnotnou soutěží, rozhodli jsme se soutěž čtyřher z programu BTM U11 vyřadit a nahradit jí MKS. Roman Čech doplňuje: „Zejména nejmenším a slabším účastníkům BTM U11 tak vypadl z programu jeden zápas (čtyřhry se hrají vyřazovacím způsobem). Rozhodli jsme se proto v soutěži dvouher upravit systém na skupinový a následně na vyřazovací systém, ale na dvě porážky, takže počet zápasů pro každého účastníka BTM U11 zůstane stejný jako v minulosti a každý účastník získá minimálně jeden zápas dvouhry s vyrovnaným soupeřem navíc. Prostor, který tím získáme využijeme pro MKS, které na každém turnaji budou tvořit 3 disciplíny.“

Rozdělení disciplín bude do následujících oblastí

Obecná – zde budou soutěže obecného pohybového základu – skok z místa, hloubka předklonu apod., které mají především ukázat na obecné sportovní předpoklady jedince, a to především i v delším časovém srovnávání.

Kondičně-motorické – soutěže budou složeny z pohybových dovedností - např. skákání přes švihadlo za časový úsek, STP v hracím prostoru apod. které se zaměří zejména na práci nohou a koordinaci.

Dovednostní – spojené s jemnou motorikou – driblink míčku na raketě, přesnost podání apod., které pomohou v rozvoji stolně-tenisových dovedností.

Soutěže budou vždy uvedeny v propozicích turnaje, tak aby se na ně účastníci mohli dostatečně připravit. Všichni v TMK i KM věříme, že MKS přispějí jak k motivaci k pohybovým aktivitám, tak k rozvoji soutěživosti a komplexnímu rozvoji mladých talentů.

Všechny disciplíny budou navrženy tak, aby nebyl v hodnocení rozdíl v případě jakéhokoliv hodnotitele, tzn. všechny budou hodnoceny počtem opakování, časem, vzdáleností apod. Věříme, že MKS se stanou součástí třeba i krajských turnajů, proto bychom rádi vytvořili přehled rekordů pro jednotlivé ročníky jak u chlapců, tak dívek.

Časový harmonogram MKS

Jako optimální pro soutěže MKS je využít čas, kdy na turnaji dítě nehraje – při zápasech základních skupin chlapců mohou dívky zvládnout první soutěž, a naopak. Druhá soutěž se dá uskutečnit při losování pavouků a třetí po vyřazení ze soutěže dvouhry. MKS každému zaberou jen několik jednotek minut a věříme, že nedojde k výraznému prodloužení času turnaje. Navíc po adaptaci (2-3 turnaje) dojde ke zrychlení, protože většina účastníků bude vědět, co je čeká.

MKS budou garantovány TMK a na turnaji zajistí průběh člen TMK a dva členové pořádajícího oddílu jako zapisovatelé. Vítězové soutěží MKS získají medaile a diplomy.

KM i TMK návrh probrala s širokým množstvím trenérů. Návrh byl hodnocen velice pozitivně, proto věříme, že podobný názor budou mít i rodiče a trenéři, kteří se s MKS setkají již v sezoně 2023/2024 na turnajích BTM U11.

Za TMK ČAST

Iveta Vacenovská – předsedkyně                                  

Roman Čech – garant projektu MKS