Terminologie ve stolním tenise 2.

Tentokrát o problematice herních kombinací.

V dalším dílu naší minisérie týkající užívání jednotné terminologie ve stolním tenise se zaměříme na popis herních kombinací. Všichni trenéři i hráči pohybující se na úrovni výkonnostního a vrcholového stolního tenisu používají tuto tréninkovou metodu velmi často pro získání úderové jistoty, zlepšení kvality jednotlivých úderů i jejich návaznosti, zlepšení pohybu v hracím prostoru a také k taktické přípravě.

Ve své trenérské praxi jsem se setkala s mnoha způsoby popisu nebo grafického znázornění herních kombinací. Při přípravě tréninkových plánů na tréninkovou jednotku a zpětně také při vedení tréninkové dokumentace ať ze strany trenéra, tak i hráče je důležité najít jednoduchou formu, jak HK popsat.

Po konzultacích s ostatními trenéry jsem ve své knize „Stolní tenis“ zvolila popis herních kombinací tak, aby se co nevíce přibližoval zaužívaným názvům přímo z tréninkové praxe.

Tak se v popisu objevují výrazy jako „křížem a po lajně“, namísto dříve používaným názvům ve stolně-tenisové literatuře „diagonálně a paralelně“.

Ing. Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST

 

Herní kombinace

K nácviku herních kombinací trenér přistupuje tehdy, když hráči tréninkové skupiny jsou na takové úrovni, že mají základní úderovou jistotu jednotlivých úderů a jsou schopni umisťovat míčky podle cílů tréninku. Pro zvýšení kvality tréninku, který se zaměřuje na herní kombinace je vhodné využít i sparingpartnera, který má vyšší technickou úroveň než hráči v tréninkové skupině. Prostřednictvím herních kombinací se rozvíjí úderová jistota a kvalita úderů. Nacvičuje se i  návaznost jednotlivých úderů a s tím spojená pohybová technika.

Herní kombinace se používají jako tréninková metoda jak v technické, tak i v taktické přípravě. V taktické přípravě začínají herní kombinace zpravidla podáním a příjmem podání.

Herní kombinace můžeme rozdělit podle několika aspektů. Základní dělení, vyjadřuje průběh a návaznost jednotlivých úderů.

 • Pravidelná kombinace je kombinace s opakující se strukturou pohybu, kdy je přesně dáno umístění každého míčku. Hráč se při ní tedy může předem připravit na další úder. Cvičení je zaměřeno na jistotu provedení, na čistotu úderu i pohybu. Dělíme je na pravidelné uzavřené (PU), což jsou stále se opakující kombinace a na pravidelné otevřené (PO), u kterých se po sérii daných úderů kombinace libovolně dohrává za účelem získat bod.
 • Polopravidelná kombinace je taková, při níž je určitá část odehraných míčků určená a další se hrají nepravidelně. Hráč tak v jedné kombinaci má jistotu předem daného úderu a následně musí reagovat na nepravidelný míč. Polopravidelná uzavřená (PPU) je opět stále se opakující schéma pravidelných a nepravidelných úderů, zatímco u polopravidelné otevřené (PPO) se po určité sérii kombinace libovolně dohrává za účelem získat bod.
 • Nepravidelná kombinace (N) nemá žádné schéma a je v ní jen velmi málo určujících prvků. Hráč musí neustále reagovat na měnící se hru. Tyto kombinace jsou velmi náročné a lze je použít pouze u vyspělých hráčů, kteří již zvládají základní techniku.

Dalším aspektem pro rozdělení herních kombinací je aktivita či pasivita ve hře obou tréninkových partnerů. Opět se dají shrnout do 3 kategorií:

 1. Jeden hráč hraje aktivně, druhý pasívně. Po určitém čase se role obrátí. Používá se u HK uzavřených-pravidelných, polopravidelných i nepravidelných. Interval zatížení je 8-10 minut, u vyspělých hráčů až 15 min.
 2. Oba hráči hrají aktivně. Typické schéma, kdy oba hráči hrají kontrové nebo topspinové výměny.
 3. Jeden hráč začne výměnu aktivně, během výměny si role obrátí. Tento průběh HK je nejčastější u otevřených kombinací, kdy se oba hráči snaží co nejrychleji ukončit výměnu a získat bod.

Pro uvedení příkladů jednotlivých herních kombinací jsou použity zkratky úderů, které jsou mezi trenéry stolního tenisu zažité.

FK         - forhendový kontr

BK        - bekhendový kontr

FP         - forhendový pink

BP         - bekhendový pink

FT         - forhendový topspin

BT         - bekhendový topspin

FB         - forhendový blok (pasivní, aktivní - potažený, příklep)

BB        - bekhendový blok (pasivní, aktivní - potažený, příklep)

FS         - forhendová smeč (závěrečný úder)

BS         - bekhendová smeč (závěrečný úder)

FO         - forhendový obranný úder

FOČ      - forhendový obranný úder- čop

FON       - forhendový obranný úder- náraz

BO        - bekhendový obranný úder

BOČ     - bekhendový obranný úder- čop

BON     - bekhendový obranný úder- náraz

FKT      - forhendový kontratopspin

BKT      - bekhendový kontratopspin

FLO      - forhendová lobovaná obrana

BLO      - bekhendová lobovaná obrana

FF         - forhendový flip

BF         - bekhendový flip

BA        - banán

FST       - forhendový stopbal

BST      - bekhendový stopbal

STP       - speciální tělesná příprava

TTP       - technicko-taktická příprava

HK        - herní kombinace

PU         - pravidelná uzavřená kombinace

PO         - pravidelná otevřená kombinace

PPU       - polopravidelná uzavřená kombinace

PPO      - polopravidelná otevřená kombinace

N           - nepravidelná kombinace

NO       - nepravidelná otevřená kombinace

BK/BT - hráč může zahrát BK nebo BT

 

Při popisu HK jsou hráči označeni jako hráč A – ten pro kterého je kombinace určena, je většinou aktivní, hráč B, působící jako sparing, ve většině případů pasívní hráč. Po určitém čase si role prohodí. Pokud hrají oba aktivně, jsou označeny údery jednotlivých hráčů jako A1,A2,A3, nebo B1,B2,B3 apod. Stejné je označení při přechodu jednoho hráče z pasivity do aktivity. Ke každé HK lze přiřadit i její určité varianty.

Několik příkladů HK pro praváky:

HK pravidelné:

A: FK z F, ze středu, z B, ze středu B: BK do F, na střed, do B, na střed

Varianta 1: hráč A hraje: FK z F, FK ze středu, FK z B, FK z F (zpět přímo do F) hráč B hraje BK do F, na střed, do B

Varianta 2: hráč B hraje všechny míčky FK: FK do F, FK na střed, FK do B

Varianta 3: po odehrání 9 míčků se kombinace hraje jako otevřená

 

A1: FK křížem B1: FK po lajně A2: BK křížem B2: BK po lajně

Varianta 1: Hráč A hraje po lajně, hráč B křížem

Varianta 2: Po odehrání 8 míčků se kombinace hraje jako otevřená

 

A: BK/BT křížem do B, FT z B do B, FT z F do B  B: BK/BB z B 2x do B, 1x do F (televizní)

Varianta 1: Hráč A hraje všechny údery do F, hráč B hraje FB/FK 2x do B, 1x do F

Varianta 2: Po odehrání 6ti nebo 9ti míčků se HK hraje jako otevřená

 

A1: FT křížem, B1: FB křížem, A2: FP/FO křížem B2: FT křížem A3: FB křížem B3: FP/FO křížem…dále A1, střídání aktivity a pasivity

 

HK polopravidelné:

A: hraje 1x FT ze středu do B, 1x FT z F do B, nebo BT/BK z B do B  B: hraje 1x BB na střed, 1x BB do F nebo B

Varianta 1: A hraje všechny údery do F, B hraje FB

Varianta 2: po šesti, nebo osmi míčcích hraje B místo na střed 2x do stejného rohu a následně přechází FKT do aktivity

Varianta 3: po šesti, nebo osmi míčcích hraje A ze středu FT do opačného rohu a dohrává HK jako otevřenou

 

A: hraje 3-5x BK/BT křížem z B, 1xFT po lajně z F  B: hraje 3-5x BK/BB křížem, změní na BB po lajně

Varianta 1: A: hraje 3-5xBK/BT po lajně z B, 1xFT křížem z F  B: hraje 3-5x FK/FB po lajně, změní na FB křížem

Varianta 2: A: hraje po prohozu do F FT křížem nebo po lajně, dále jako HK otevřená

Varianta 3: po výměně osmi až dvanácti míčků hraje B: BB na střed stolu, dále jako otevřená HK

 

A: hraje 1xFB do F, 1xBB do F, po 4-6 míčcích FKT ze středu  B: hraje 1xFT křížem, 1xFT po lajně, po 4-6 míčcích změní na FT na střed, dále se dohrává jako otevřená HK

Varianta 1: A: hraje 1xFB do B, 1xBB do B, po 4-6 míčcích FKT ze středu  B: hraje 1xBT po lajně, 1xBT křížem, po 4-6 míčcích změní na BT na střed, dále jako otevřená HK

Varianta 2: A: hraje 1-2xFB do F, 1-2xBB do F, po 4-6 míčcích FKT po celém stole  B: hraje 1-2xFT křížem,1-2xFT po lajně, po FKT od A dále jako otevřená HK

 

HK nepravidelné:

A: hraje FT, nebo BT/BK na míčky umístěné po celém stole do B, B: hraje BB/BK  po celém stole

Varianta 1: A: hraje FT nebo BT/BK na míčky umístěné po celém stole do F, B: hraje FB/FK po celém stole

Varianta 2: A: hraje FT nebo BT/BK na míčky umístěné po celém stole do B, po pěti až osmi míčcích změní umístění do F, B: hraje FKT po celém stole, dále jako HK otevřená

Varianta 3: A: hraje FT nebo BT/BK na míčky umístěné po celém stole do F, B: hraje 5-8x FB/FK po celém stole pak změní na FKT, dále se dohrává jako HK otevřená

 

A: hraje FB nebo BB na míčky umístěné po celém stole do F B: hraje FT z F nepravidelně po celém stole

Varianta 1: A: hraje FB nebo BB na míčky umístěné po celém stole na střed B: hraje FT ze středu nepravidelně po celém stole

Varianta 2: A: hraje FB nebo BB na míčky umístěné po celém stole, od 3.míčku začne hrát FB potahovaný nebo BB potahovaný všechno do B  B: hraje FT nebo BT z B

Varianta 3: A: hraje FB pasívní nebo FB potahovaný, nebo BB pasívní, nebo BB potahovaný na míčky umístěné po celé šířce stolu do F, od 6.míčku přejde do FKT  B: hraje FT z F po změně kdy soupeř přejde do aktivity se dohrává jako otevřená HK.

Varianta 4: A: hraje FB nebo BB na míčky umístěné po celé šířce stolu a umisťuje také po celé šířce stolu, B: hraje FT nebo BT na míčky umístěné nepravidelně po celé šířce stolu a umísťuje také po celé šířce stolu.      

 

Příklady taktických herních kombinací:

Taktické herní kombinace jsou charakteristické tím, že začínají podáním. Podle cílů tréninku je můžeme rozdělit na HK zaměřené na využití podání a návaznosti vlastní hry po podání a HK zaměřené na příjem podání.

HK zaměřené na podání a návaznosti ve hře:

A1: hraje krátké F podání se spodní rotací z B do F poloviny soupeře, B1: hraje dlouhý ostrý pink do F nebo B rohu, A2: FT nebo BT s velkou rotací do B, B2: BB na střed stolu, A3: FT rychlý do F, B3: FKT/FB po celém stole -dále jako otevřená HK

Varianta 1: A1: kraje krátké F podání se spodní rotací z B po celém stole, B1: hraje dlouhý ostrý pink do F, na střed nebo do B, A2: FT/BT s velkou rotací do B nebo na střed, B2: BKT/FKT po celém stole-dále jako otevřená HK

Varianta 2: A1: hraje krátké B podání se spodní rotací ze středu po celém stole, B1: hraje dlouhý ostrý pink do F, nebo B, nebo krátký pink na střed, A2: FT/BT po lajně nebo dlouhý ostrý pink do F nebo B, B2: BB/FB nebo FT/BT po celém stole-dále jako otevřená HK

Varianta 3: A1 hraje krátké F podání se spodní rotací po celém stole, B1: hraje krátký FP/BP po celém stole, A2: krátký FP/BP, B2: hra na krátko 2-4x, A: dlouhý ostrý pink po celém stole, dále jako otevřená HK

 

A1: hraje krátké F podání s vrchní boční rotací na střed stolu, B1: hraje příjem BA nebo FF/BF do F poloviny stolu, A2: FT po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 1: A1: hraje krátké B podání s vrchní boční rotací ze středu stolu do F, B1: hraje příjem BA/FF do F poloviny stolu, A2: FT po lajně, B2: BB/BKT/FKT po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 2: A1: hraje krátké F podání s vrchní boční rotací po celém stole, B1: hraje příjem BA nebo FF/BF do B poloviny stolu, A2: FT/BT na střed stolu, B2: FKT/BB nebo F příklep po celém stole, dále jako otevřená HK

 

A1: hraje středně dlouhé podání F na střed stolu, B1: hraje příjem FT do F nebo B, A2: FKT nebo BKT křížem, B2: FB/FB potahovaný nebo BB/B příklep po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 1: A1: hraje středně dlouhé podání F do B poloviny stolu, B1: hraje příjem BT nebo FT do B, A2: BKT/B příklep nebo FKT po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 2: A1: hraje středně dlouhé podání B do F poloviny stolu, B1: hraje příjem FT po celém stole, A2: FKT/BKT po celém stole, dále jako otevřená HK

 

A1: hraje dlouhé rychlé podání F na střed stolu, B1: hraje příjem FK/FT do F nebo B, A2: FT nebo BT/BK po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 1: A1: hraje dlouhé rychlé podání B do F nebo B, B1: hraje příjem FT/FK nebo BT/BK do B, A2: BT/BKT po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 2: A1: hraje dlouhé rychlé podání F po celém stole, B1: hraje příjem FO nebo BO po celém stole, A2: FT nebo BT po celém stole, dále jako otevřená HK

Varianta 3: A1: hraje nepravidelně buď dlouhé rychlé podání F nebo krátké podání F se spodní rotací po celém stole, B1: hraje příjem FT/BT nebo FP/BP dlouze po celém stole, A2: FKT/BKT nebo FT/BT po celém stole, dále jako otevřená HK

 

HK zaměřené na příjem podání:

B: hraje krátké podání do F poloviny stolu, A: hraje FF, BA, F potažení/fajfka/ do B poloviny stolu, dál jako NOHK

Varianta 1: B: hraje krátké podání do B poloviny stolu, A: hraje BF,BA, B potažení /fajfka/ po celém stole, dál jako NOHK

 

B: hraje krátké čopované podání na střed stolu, A: hraje krátce na střed, nebo dlouhý ostrý pink do F nebo B rohu, dál jako NOHK

Varianta 1: B: hraje krátké čopované podání na střed, nebo středně dlouhé do F poloviny, A: hraje krátce na střed, nebo FT po lajně, dále jako NOHK

Varianta 2: B: hraje krátké čopované podání na střed, nebo středně dlouhé do B poloviny, A: hraje krátce na střed, nebo BT po lajně, dále jako NOHK

 

B: hraje krátká podání různých rotací po celém stole, A: hraje FF/BF/BA/FP/BP po celém stole, dále jako NOHK

Varianta 1: B: hraje nepravidelně 50% krátká podání a 50% dlouhá čopovaná podání po celém stole, A: hraje BA/FF/BF/FP/BP nebo FT/BT, dále jako NOHK

Varianta 2: B: hraje dlouhá agresivní podání se spodní, nebo vrchní rotací po celém stole, A: hraje FT/BT/FP/BP/FK/BK po celém stole, dále jako NOHK

 

Modifikované tréninkové sety s důrazem na využití podání:

 • Hráč A podává celý set určitý druh podání, vyhodnocuje se jejich účinnost, po setu si role vymění s hráčem B, vyhodnocuje se účinnost příjmu podání hráče A.

A: hraje celý set dlouhá podání s vrchní, nebo spodní rotací po celém stole, B: hraje všechny varianty příjmu, dohrává se po zisk bodu

Varianta 1: A: hraje celý set středně dlouhá podání různých rotací po celém stole, B: hraje všechny varianty příjmu, dohrává se po zisk bodu

Varianta 2: A: hraje celý set krátká podání různých rotací po celém stole, B: hraje všechny varianty příjmu, dohrává se po zisk bodu

 

 • Oba hráči se střídají v podání po 2 bodech, přímý bod z podání se počítá za 2 body.

 

 • Oba hráči se střídají v podání po 2 bodech, podávající musí ukončit výměnu po odehrání 2., nebo 3.míčku, jinak získává bod soupeř.

 

 • Důraz na koncovky setů:
  • oba hráči začínají hrát set od stavu 5:5, střídání podání po 2 bodech
  • podávající hráč začíná hrát set od stavu 6:8, nebo 7:9, podání se střídá po 2 bodech
  • podávající hráč začíná hrát set za stavu 10:10, podání se střídá po 1 bodu

 

První díl minisérie o jednotné terminologii ve stolním tenise najdete ZDE.

Článek vychází z knihy Marty Novotné: Stolní tenis – Učební texty pro trenéry. Podrobnosti o knize a jejím vzniku, včetně odkazu na objednávkový formulář, najdete ZDE.